Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość

 1. Wstęp
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem: 

berdax.pl

przez

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak
ul. Kośne Hamry 1E
34-520 Poronin
POLSKA

, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystanie przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.t

 1. Regulamin jest udostępniony na stałe na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.
 2. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Dane kontaktowe:

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl, 883-555-010 lub 604-555-460 (Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta)

 1. Administratorem danych osobowych jest Tadeusz Szostak prowadzący działalność Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl
 2. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 4. a) urządzenie elektroniczne (obsługujące przeglądarkę internetową) z dostępem do Internetu,
 5. b) dostęp do poczty elektronicznej,

c)przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

 1. d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 4. a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 5. b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 6. c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 7. d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
 8. e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 9. f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:
 2. a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,
 3. b) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,
 4. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Umowa:
 6. a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,
 7. b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
 8. Kupowanie
 9. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów i usług (produktów).
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, pomiędzy korzystającym ze sklepu zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu lub – na jego życzenie – faktury VAT wraz z dostawą produktów.
 12. Klient wykonuje w sklepie czynności związane z wybraniem produktów, złożeniem zamówienia, odbiorem zamówionych produktów oraz zapłatą.
 13. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierający ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.
 14. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie https://berdax.pl ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy kodeks cywilny – od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia w toku jego przetwarzania zawierającego ostateczną specyfikację istotnych elementów zamówienia dla ilości i cech podanych w zamówieniu. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się po „przyjęciu do realizacji zamówienia” przesłanego w kolejnym mailu.
 15. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami Regulaminu.
 16. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 17. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamawiane produkty są dostępne w magazynach firmy lub jej dostawców.
 18. Klient płaci cenę za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość:

-przelewem bankowym (opcja dostępna wyłącznie w przypadku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskie),

-PayPal,

-Przelewy24.

 1. Składanie zamówienia
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 4. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 6. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 8. opisu przedmiotu zamówienia,
 9. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 10. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,
 11. wybranej metody i terminu płatności,
 12. wybranego sposobu dostawy,
 13. czasu dostawy (ze względów obłożenia produkcyjnego, przewidywany czas realizacji może się wydłużać, o czym klient zostanie poinformowany droga mailową na podany podczas składania zamówienia adres mailowy ),
 14. danych kontaktowych Klienta
 15. danych do faktury
 16. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”.
 17. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.
 18. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 19. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. powyżej.
 20. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu (wybrane w/g klienta).
 21. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 22. Dostawa
 23. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:
 24. doręczenie towaru przez firmę DPD.
 25. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Zastrzegamy prawo do wysyłki zgodnie z przekazywanymi przez sprzedającego informacjami o terminie realizacji poprzez mail kontaktowy oraz do wysyłki niekompletnej paczki lub zwrotu pieniędzy za brakujący towar.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

-przelewem bankowym (opcja dostępna wyłącznie w przypadku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskie),

-PayPal,

-Przelewy24.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

5.1. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

5.2. umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

5.3. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5.4. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5.5. umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ochronny osobistej, nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,;

5.6. umowy, w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, a w szczególności stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy zwróci konsumentowi Wartość zamówionych towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla konsumenta z żadnym kosztem.
 3. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 5. Reklamacje dotyczące Towarów
 6. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
 7. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl

 1. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 3. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1 Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl

 1. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
 3. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Wszystkie zdjęcia zawarte na stronie https://berdax.pl są jego własnością. Ich wtórne użycie musi być za zgodą właściciela serwisu. Wykorzystanie zdjęć bez zgody pociąga za sobą skutki prawne określone w przepisach.
 5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie lub przy jednorazowym składaniu zamówienia są przetwarzane przez Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
 6. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.