Regulamin sklepu

Regulamin

Regulamin sprzedaży towarów i świadczenia usług za pomocą środków porozumiewania się na odległość

I. Wstęp

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego udostępnionego pod adresem: 

https://berdax.pl

przez

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak
ul. Kośne Hamry 1E
34-520 Poronin
POLSKA

, a w szczególności określa zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystanie przez Klientów z usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2. Regulamin jest udostępniony na stałe na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

3. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

4. Dane kontaktowe:

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl, 883-555-010 lub 604-555-460 (Opłata za jedno połączenie zgodnie z taryfą operatora Klienta)

5. Administratorem danych osobowych jest Tadeusz Szostak prowadzący działalność Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) urządzenie elektroniczne (obsługujące przeglądarkę internetową) z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c)przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług polegających na:

a) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

b) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

2. Wskazane w pkt. 1 Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a) o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu,

b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

IV. Kupowanie

1. Sklep przy pomocy sieci elektronicznej umożliwia kupowanie z oferty sklepu towarów i usług (produktów).

2. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, pomiędzy korzystającym ze sklepu zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi paragonu lub – na jego życzenie – faktury VAT wraz z dostawą produktów.

4. Klient wykonuje w sklepie czynności związane z wybraniem produktów, złożeniem zamówienia, odbiorem zamówionych produktów oraz zapłatą.

5. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, zawierający ostateczne podsumowanie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość.

6. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie https://berdax.pl ma charakter wiążący w rozumieniu ustawy kodeks cywilny – od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem zamówienia w toku jego przetwarzania zawierającego ostateczną specyfikację istotnych elementów zamówienia dla ilości i cech podanych w zamówieniu. W/w cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą pojawić się po „przyjęciu do realizacji zamówienia” przesłanego w kolejnym mailu.

7. Informacje o produktach w sklepie m.in. opisy, parametry użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego zgodnie z warunkami Regulaminu.

8. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.

9. Każde zamówienie w sklepie internetowym jest zamówienie personalizowanym według podanych przez klienta wytycznych. Zamówienie jest realizowane po potwierdzeniu przez Sklep wszystkich przesłanych wytycznych.

11. Klient płaci cenę za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość:

-przelewem bankowym (opcja dostępna wyłącznie w przypadku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskie),

-PayPal,

-Przelewy24.

V. Składanie zamówienia

1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

3. Złożenie Zamówienia może nastąpić poprzez wypełnienie elektronicznego formularza Zamówienia, obejmującego dane Klienta potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

5. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. opisu przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c. sposobu kontaktu ze Sprzedawcą,

d. wybranej metody i terminu płatności,

e. wybranego sposobu dostawy,

f. czasu dostawy (ze względów obłożenia produkcyjnego, przewidywany czas realizacji może się wydłużać, o czym klient zostanie poinformowany droga mailową na podany podczas składania zamówienia adres mailowy ),

g. danych kontaktowych Klienta

h. danych do faktury

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę”.

8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy, oferty zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą wpłynięcia Zamówienia(wraz z indywidualnym nr Zamówienia), zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

10. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia przez Klienta Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. powyżej.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów, następuje poprzez przesłanie ich Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT lub paragonu (wybrane w/g klienta).

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. doręczenie towaru przez firmę DPD.

2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

Zastrzegamy prawo do wysyłki zgodnie z przekazywanymi przez sprzedającego informacjami o terminie realizacji poprzez mail kontaktowy oraz do wysyłki niekompletnej paczki lub zwrotu pieniędzy za brakujący towar.

3. Wysyłka towaru następuje po wcześniejszym uiszczeniu wszystkich opłat związanych z zamówieniem.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

przelewem bankowym (opcja dostępna wyłącznie w przypadku sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskie),

-PayPal,

-Przelewy24.

VIII. Polityka zwrotów, prawo odstąpienia od umowy.

Zgodnie z Polskim prawem w przypadku produktów tworzonych według specyfikacji klienta tzw. personalizowanych nie stosuje się polityki zwrotu produktów.

„Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje wobec umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.”

Wychodząc na przeciw naszym klientom dopuszczamy sytuacje kiedy zwrot zostaje uznawany. Dotyczy to najczęściej sytuacji, kiedy zamówienie jest na wczesnym etapie realizacji.

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, dlatego też w takiej sytuacji zachęcamy do kontaktu poprzez e-mial: biuro@berdax.pl

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 2 powyżej.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

5. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1 Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres:

Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, POLSKA, biuro@berdax.pl

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Klient będący konsumentem posiada m. in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XII. Termin poprawek odzieży szytej na miarę

1. Jeżeli odzież zrobiona według indywidualnych wymiarów wymaga poprawek należy zgłosić to niezwłocznie w terminie do 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia do rąk własnych.

2. Po przekroczeniu 2 tygodni od daty otrzymania zamówienia do rak własnych poprawki będą wykonywane wyłącznie odpłatnie.

XII. Grafika indywidualna, szczegółowe wytyczne

1. Wszystkie grafiką nanoszone są na ubrania metoda sublimacyjną. Pojawiające się białe pod tło, przy bardzo mocnym rozciągnięciu jest rzeczą jak najbardziej normalną.

 

2. Przełożeniem grafiki z wizualizacji na formy stroju zajmuje się tylko i wyłącznie grafik w firmie. Nie przesyłamy krojów strojów, ponieważ są one tajemnicą firmy i zostały opracowane przez firmowych konstruktorów.

 

3. Klient wybierający jedną z grafik firmowych ogólnodostępnych, nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniem projektu.

 

4. Istnieje możliwość dodania do grafiki firmowej logotypu, ksywki, inicjałów itp. Należy określić gdzie ma się znaleźć taki element, jaka ma być jego wielkość. Opcja odpłatna.

 

5. Klient może odpłatnie zaprojektować indywidualny projekt na dwa sposoby:

a) własne opracowanie na przesłanym przez nas szablonie wizualizacyjnym:

należy napisać mail z prośbą o przesłanie interesującego nas szablonu na mail grafik@berdax.pl,

– podczas projektowania klient musi przestrzegać punktów zawartych w regulaminie,

– projekt przygotowany przez klienta nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, obrażać uczucia innych osób, w tym również uczuć religijnych, przedstawiać przemoc, albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej, treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich, treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły, wzorów do których nie posiada praw autorskich,

– istotne elementy nie powinny przechodzić przez szwy oznaczone na szablonach liniami. W miejscach tych ze względu na sposób produkcji, istnieje ryzyko przesunięcia grafiki dlatego istotne elementy jak loga itp. nie powinny być umieszczane w tych miejscach,

– podczas projektowania należy zwracać uwagę, aby grafika przodu logicznie łączyła się z grafiką tyłu, chyba że brak logicznego łączenia grafiki, jest celowym zabiegiem projektowym,

– jeśli projekt został opracowany w sposób prawidłowy klient nie ponosi kosztów związanych z zaprojektowaniem grafiki, a jedynie koszty dotyczące przełożenia projektu na formy właściwe dla danego zamówienia.

 

b) zlecenie wykonania projektu naszemu grafikowi:

– przed przystąpieniem do prac przez grafika sklepu, należy uiścić zaliczkę na projekt i przesłać potwierdzenie na biuro@berdax.pl ,

– cena projektu jest zależna od stopnia skomplikowania wizji klienta i czasu potrzebnego na stworzenie projektu,

– klient musi określić swoje wymagania względem projektu. Może to zrobić w formie pisemnej bądź naszkicować na szablonie, o który wcześniej złoży zapytanie na grafik@berdax.pl. Następnie prześle skan lub zdjęcie takiego szkicu wraz z opisem,

– mile widziane są wszelkie obrazki, zdjęcia inspiracyjne, które pomagają naprowadzić grafika na tok myślenia klienta,

– projekt oczekiwany przez klienta nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawa osób trzecich, obrażać uczucia innych osób, w tym również uczuć religijnych, przedstawiać przemoc, albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej, treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe, treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich, treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły, wzorów do których nie posiada praw autorskich.

– wszelkie loga, obrazki itp. mające znaleźć się na projekcie muszą spełniać wymogi z regulaminu,

– po określeniu przez klienta oczekiwań grafik podaje szacowaną cenę za wykonanie danego projektu,

– w zależności od wielkości poprawek lub ogólnej zmiany koncepcji, może zostać naliczona dodatkowa opłata,

– cena ostateczna projektu nie może być wyższa niż 130% wstępnej wyceny za przygotowanie projektu (mowa o projektach w których nie nastąpiły duże zmiany koncepcyjne),

– czas oczekiwania na projekt jest ustalany z każdym klientem z osobna,

– wpływ na czas oczekiwania ma skomplikowanie projektu, obłożenie produkcyjne firmy w danym okresie, nieoczekiwane awarie sprzętu,

– projekt po opracowaniu zostaje wysłany drogą mailową na podany przez klienta adres w celu akceptacji bądź ewentualnych zmian,

– istnieje możliwość ustaleń telefonicznych, jednak i w tym wypadku opis wszystkich zmian należy wysyłać drogą mailową,

– każda wizualizacja posiada numer oraz datę, którą należy podać podczas akceptacji ostatecznej wersji projektu na grafik@berdax.pl,

– wizualizacja jest przewidywanym wyglądem stroju i może się delikatnie różnić od produktu ostatecznego.

 

6. Przygotowane pliki z grafikami są przechowywane w bazie. Klient ma możliwość nieodpłatnego powrotu do raz zaprojektowanych grafik, jeśli zamawiany produkt, graficznie jak i pod względem kroju ma być identyczny. Wprowadzanie zmian graficznych, zmiana kroju, rozmiaru będzie powodowała naliczenie dodatkowych opłat według ilości i wielkości zmian względem pierwowzoru. Pliki archiwizowane są na okres 2 lat od daty zaakceptowanego projektu. Po tym okresie nie ma gwarancji powrotu do projektu. W przypadku nieoczekiwanej awarii archiwum, firma zobowiązuje się do przygotowania zbliżonego projektu, bazując na przesłanych przez klienta obrazach lub produktach.

 

7. Przesłane pliki graficzne, projekty:

a) Grafika powinna być przygotowana w formie wektorowej, tak aby była w pełni skalowalna i pozwalała na ewentualną edycję kolorystyczną.

b) Jeżeli przesłanymi plikami są pliki rastrowe, muszą być one wysokiej jakości, (przykładowo proszę sobie przyjąć koszulkę która ma np 75 cm wysokości, dodatkowo 300 dpi wydruku , a nie internetowe 72 dpi), aby podczas produkcji, nie nastąpiło zjawisko pikselizacji, zwłaszcza gdy mowa o teksturze, tła które ma znaleźć się na całości odzieży.

c) Gdy projekt jest w formie rastrowej i przykładowo dany jego element ma znaleźć się w konkretnym miejscu, należy taki element przesłać w osobnym pliku, najlepiej, aby był na przezroczystości ( przykładowo mamy jednolite tło i postać na klatce piersiowej. Przesyłamy plik z tłem i osobno postać, którą można swobodnie przemieszczać już na formie stroju niezależnie od tła).

d) W plikach rastrowych kontrola nad powstałymi kolorami jest bardzo znikoma chociażby ze względu na inną paletę barw (obraz RGB, wydruk CMYK), nie możności zmiany koloru danego elementu, zwłaszcza gdy cały jpg jest jedną warstwą. Największe różnice pomiędzy podglądem na monitorze, a gotowym produktem powstają przy kolorach ciemnych i jaskrawych. Czernie i szarości często wchodzą w zielone barwy.

e) projekt przesłany w formie rastrowej bez użycia rozgraniczeń wymienionych w poprzednich punktach jest traktowany jako podgląd inspiracyjny do utworzenia właściwej grafiki. W takim przypadku naliczona zostanie pełna kwota przygotowania projektu o czym klient zostanie poinformowany.

 

8. Loga

a) Preferowany wersja loga to wektor.

b) Loga proszę przesyłać w plikach wektorowych najlepiej wraz z księgą znaku jeśli ową posiada. Formaty przesyłanych pliku: EPS, AI, CDR, PDF. Warto przesłać plik w kilku formatach, ponieważ zdarza się brak kompatybilności poszczególnych wersji programów do tworzenia plików wektorowych.

c) Loga w wersji rastrowej, muszą być plikami wysokiej jakości. Dobrze gdyby były bez tła na przezroczystości. Preferowane formaty: PNG, TIFF, PSD, JPG.

d) W przypadku, gdy dostarczone pliki nie spełniają wyżej wymienionych wytycznych i wymagają dodatkowego nakładu czasu na przygotowanie loga do wydruku, będzie doliczana dodatkowa kwota w zależności od poświęconego czasu na edycję.

e) Podczas przesłania przez klienta loga w bardzo złej jakości zostanie on poinformowany o zaistniałej sytuacji. Gdy zdecyduje się by ostatecznie użyć takiego pliku, za ewentualny słaby wygląd wydruku loga nie odpowiadamy.

 

9. Kolory

a) Możliwe do zrealizowania są kolory z przestrzeni barwnej CMYK.

b) W projektach należy określić wszystkie użyte kolory w palecie CMYK.

c) Pełna głęboka czerń powinna być oznaczana 100/100/100/100.

b) Przesłanie przepisu koloru w CMYK nie gwarantuje osiągnięcia zamierzonej barwy w 100%.

c) Kolory gotowych produktów mogą różnić się o tych widocznych na ekranach monitorów ze względu na inna paletę barw (monitor RGB, wydruk CMYK).

d) Nasza technologia nie pozwala na uzyskanie kolorów fluorescencyjnych, możemy je jedynie imitować przez ustawianie możliwie najjaśniejszych kolorów z przestrzeni barwnej CMYK.

e) Na kolor ma również wpływ wiele innych czynników, w tym przede wszystkim materiał na którym drukujemy.

f) Istnieje możliwość przesłania klientowi próbek kolorystycznych przygotowanego projektu (opcja odpłatna, cena zależna od ilości i wielkości przygotowanych próbek).

g) Istnieje możliwość dobrania koloru zbliżonego do już istniejącej rzeczy. Należy jednak przesłać nam taką rzecz na przynajmniej kilka dni (opcja odpłatna, cena zależna od ilości i wielkości przygotowanych próbek).

 

10. Czcionki

a) Wszystkie czcionki przesyłane przez klientów powinny być zamienione na krzywe/wektory.

b) Należy przesłać plik instalacyjny czcionki w wypadku, gdy napisy podlegają edycji, zmianie na poszczególnych sztukach odzieży (przykładowo różne imiona, ksywy, numery itp.).

 

11. Wszystkie nasze produkty są oznaczane logiem firmy, które w zależności od odzieży może znaleźć się w różnych miejscach.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

4. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich produktów. Wszystkie zdjęcia zawarte na stronie https://berdax.pl są jego własnością. Ich wtórne użycie musi być za zgodą właściciela serwisu. Wykorzystanie zdjęć bez zgody pociąga za sobą skutki prawne określone w przepisach.

5. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie lub przy jednorazowym składaniu zamówienia są przetwarzane przez Zakład Produkcyjny BERDA Tadeusz Szostak, ul. Kośne Hamry 1E, 34-520 Poronin, wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

6. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu internetowego sklepu i stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.